BOOH_OBE_Prio 2_Szenenmotiv_Strat & Raven_Credit Specular