BOOH_OBE_Prio 3_Szenenmotiv_Strat & Cast_Credit Specular